فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است